กนอ.ร่วมมือกับญี่ปุ่นเดินเครื่อง Eco Industrial Town

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ท่องเที่ยวญี่ปุ่น

p186bjrit0fecf5he96vg714re5ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้ลงชื่อบันทึกการช่วยกันในการพัฒนา Maptaphut Eco Industrial Town ท่องเที่ยวญี่ปุ่น กับเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มที่ดีในความร่วมแรงร่วมใจระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อน Eco Industrial Town ที่มีความแน่ชัดเป็นรูปธรรม และจะช่วยให้บรรลุโลกทัศน์ของ กนอ. ทัวร์ญี่ปุ่นในการเป็นองค์กรนำที่จะพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้อย่างสมบูรณ์ในที่สุด ทั้งนี้ กนอ.มีจุดหมายในการดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด หรือมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ (Maptaphut Complex) ให้เป็น Maptaphut Eco Industrial Town ที่พ้องกับสิ่งแวดล้อมและบริบทของพื้นที่ในลักษณะ Tailored Project ทัวร์ญี่ปุ่นใช้รูปแบบการพัฒนาของเมืองคิตะคิวชู เป็นต้นแบบด้วยการเกื้อหนุนร่วมมือทางวิชาการจากเมืองคิตะคิวชู และมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จอย่างมีความสามารถและประสิทธิผล

 

มาบตาพุดเป็นพื้นที่ทางที่มีความสำคัญ ท่องเที่ยวญี่ปุ่น

Photo_wopzqosheorunjfyzmruในการรบที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องด้วยเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระดับต้นๆ ของโลก และมีความสำคัญในการเป็นฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปี ดังนั้น การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความรับผิดชอบต่อสังคม ท่องเที่ยวญี่ปุ่น จึงมีความสำคัญยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ภาคเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน สำหรับเมืองคิตะคิวชู เป็นเมืองที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดของเสีย